TEHETSÉGPONT

Mi teszi önöket alkalmassá a Tehetségpont megalakítására?

Iskolánk haladó hagyományokkal rendelkezik a tehetséggondozás területén, régóta kiemelt figyelmet fordítunk a tanórai és a tanórán kívüli foglakoztatásra.Célunk, hogy minél hamarabb, lehetőleg már alsó tagozatot s korban derüljön ki, ha egy gyermeknek valamely területen kiemelkedő adottságai vannak. Már az alsóbb évfolyamokon minél tanuló találjon rá az adottságainak, hajlamainak és érdeklődésének legjobban megfelelő területre, ahol produktív és sikeres lehet. Ehhez igyekszünk biztosítani a tanulóknak azokat a lehetőségeket, amelyek elősegítik képességeik hatékonyabb kibontakoztatását miközben fejlesztjük a személyiségbeli háttér tényezőket is. Már a 3. évfolyamtól működik a matematika tagozat emelt óraszámú és emelt szintű matematika oktatással. Tehetséggondozó, versenyfelkészítő szakkör van. ugyanakkor figyelmet fordítunk az alulteljesítők, részképesség zavarral küzdő tanulók felzárkóztatására. A kétszeresen kivételes tanulóinkkal fejlesztőpedagógus és szaktanár is foglakozik. A tanórákon differenciált munkáltatással mindenki a képességeinek megfelelő feladatokkal sajátítja el a tananyagot. Iskolai programjainkon igyekszünk lehetőséget biztosítani logikai-, táblás- és kártyajátékok megismertetésére és alkalmazására.

Alsó tagozaton kétféle program áll a tanulók rendelkezésére, melyek labdás alapkészségek és a játék intelligencia fejlesztését szolgálják. Ezek a programok kiváló lehetőséget nyújtanak a személyiség fejlesztésére. Felső tagozaton egy a testnevelési egyetem által akkreditált programban veszünk részt, mely mindenfajta labdajáték megismertetését célozza meg. A tehetséggondozásban az iskola sportkör is jelentős szerepet kap mind a két tagozaton.

Legfőbb célunk a célnyelven folytatott kommunikáció fejlesztése illetve széleskörű ismeretszerzése a nyelv és a kultúra területén.

– 2. évfolyamon az érdeklődő tanulók részére nyelvi szakkör biztosítunk, melynek célja a tehetségek beazonosítása.
– A 3-4. évfolyamon játékos feladatokkal a tanulói motiváció erősítésére törekszünk, 5-8. évfolyamon ennek fenntartása kiemelt célunk.
– 4. évfolyamtól helyi, területi és országos nyelvi- és kulturális témájú versenyeken vesznek részt az idegen nyelvet emelt szinten tanulók.
– A tanórákon lehetővé tesszük a digitális tananyagok használatának elsajátítását.
– Tesztek, feladatsorok megoldásával gyakorlatot szereznek az egyes Nyelvvizsga-típusokban.
– Felső tagozaton minden évfolyamon fejlesztőórákat tartunk.

A Tehetségpont tervezett hatóköre és együttműködései

A tehetséggondozás iránti igény az iskolahasználók részéről megnőtt, ezért elengedhetetlen, hogy azt beépítsük a mindennapi oktatásba. Tehetségpontunk hatóköre intézményi jellegű.

Programunk összeállításakor figyelembe vesszük a fent leírtakat, a helyi adottságokat, módszereket, az érintett gyerek-pedagógus-szülő megbonthatatlan egységét. A gyereket bátorítani kell, a szülőt tájékoztatni, a pedagógus munkáját méltányolni. A hátrányos helyzetű, részképesség zavarral küzdő gyermekek esetében is ugyanolyan fontos a fejlesztés, mint a tehetséges tanulóknál. Meg kell találni mindkét esetben a célzott fejlesztés során a bennük rejlő értékeket.

A tehetséggondozás alappillérei:
• az érdeklődő gyermek
• a szülői támogatás
• támogató pedagógus és pedagógiai légkör
• objektív mérési rendszer kialakítása minden általunk választott területen
• mérés, elemzés, értékelés és a tapasztalatok felhasználása a további tevékenységhez.

A tehetségazonosítási munkát többféle eljárás komplex felhasználásával kezdjük, így igyekszünk elérni a leghatékonyabb eredményt. Legfontosabb forrásnak tartjuk a tanulók tanórai szereplése és teljesítménye adta információkat. Az átfogó adatgyűjtéshez tartozik a motivációs beszélgetés, a szülő-pedagógus interjú is. Ezt szeretnénk kiegészíteni erre alkalmas tesztekkel, kérdőívekkel, ill. további lehetőségeket is keresünk, melyeket már az alsó tagozat kezdő évfolyamaiban használni tudunk.

Megfigyeljük a gyermek adottságit, de ez mellett fontos kérdés az is. hogy az iskolai, osztálytermi környezet maximális lehetőséget nyújtson a gyakorláshoz, képességek kibontakoztatásához. A mindennapi munkánk során folytatott megfigyeléshez hozzá tartozik, hogy a különböző teszteket is használunk a tehetség kiszűrésére (tanulási stílus, motiváció, stb.). Feltérképezzük, hogy mely tanulók rendelkeznek kiemelkedő képességekkel, kik motiváltak, kreatívak, aktívak, és dolgozni szeretők.

Használjuk még a megfigyelést (pl. tanórai), dokumentumelemzést, tanulói munkák elemzését is.

Felvettük a kapcsolatot a város óvodai tehetségpontjaival, ahol pedagógusaink már szakmai napon is részt vehettek. Az itt szerzett tapasztalatokat szeretnénk mi is beépíteni induló tehetségműhelyeink munkájába.

Szorgalmazzuk a középiskolák visszajelzéseit végzett tanulóinkról a tehetségpontokon keresztül.

A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai

A tehetség felismerésének nagy a jelentősége a tehetséggondozásban, mert minél több tehetségtípust ismernek fel a tehetséges gyerekkel foglakozók, annál jobban fel tudnak készülni a tehetségek fejlesztésére, növelik az eszköztárukat, azokat a tevékenységeket, melyekkel az igényeket ki tudják elégíteni. A mi intézményünk maximálisan erre törekszik.

A tehetségazonosítási munkát többféle eljárás komplex felhasználásával kezdjük, így igyekszünk elérni a leghatékonyabb eredményt.

A tehetséggondozást tehetség műhelyekben kívánjuk megvalósítani, fejleszteni kívánt készségek: gondolkodás, problémamegoldás, valószínűségi következtetések, kommunikáció, kreativitás, problémaérzékenység stb.

Tehetséggondozó műhelyek tehetségkörei:
Logikai matematika
„Kemény dió(k)- matematikai tehetségműhely
Külön-külön alsó és felsős diákoknak. Alsó tagozaton 3-4. osztályokban az alábbi területekre koncentrálunk:
– kreatív gondolkodás
– játékos logikai feladványok, logi-sztorik
– matematikai logika, stratégiai-logikai játékok
– táblajátékok

Felső tagozaton:
– nemzetközileg ismert számrejtvényekkel való megismerkedés
– játékok készítése
– logikai versenyeken való részvétel
– Gondolkodás fejlesztése
– Megismerési képességek fejlesztése
– Személyiségfejlesztés
– Nyelvi tehetségterület
– Challengers”- nyelvi tehetségműhely

Legfőbb célunk célnyelven folytatott kommunikáció fejlesztése illetve széleskörű ismeretszerzés a nyelv és a kultúra területén.
Játékos feladatok a 3-4. évfolyamon a motiváció erősítésére, 5-8. évfolyamon a motiváció fenntartására.
4. évfolyamtól helyi, területi és országos nyelvi- és kulturális témájú versenyeken való részvétel.
Szókincs fejlesztő feladatok.
Történetek színpadra vitele.
Online és offline programok és a digitális tananyagok használatának elsajátítása.
Nyelvvizsga-típusokban gyakorlat szerzése.
7-8. évfolyamon filmek megtekintése és elemzése célnyelven.

Testi-kinesztetikus tehetségterület
1. Fizikai képességek fejlesztése:
Általános fizikai készségek
Speciális labdás képességek
Mindegyik képességet a legoptimálisabb korban történő fejlesztéssel kívánjuk megvalósítani alsó és felső tagozatban.
2. Kognitív képességek fejlesztése
3. Érzelmi intelligencia fejlesztése
4. Szociális kompetencia fejlesztése
5. Testi kinesztetikus intelligencia fejlesztése
Pozitív tapasztalatainkat vagy esetleges konfliktusokat a tehetséggondozást végző pedagógus-szülő konzultáció, tanácsadás formájában évente többször megbeszélik, melynek elvárt eredménye lehet a probléma feszültségoldás, javuló pedagógus mentálhigiéné.

Tervezett programjaink:
– szakmai nap az érdeklődők bevonásával
– továbbképzés, előadás célja motiváció emelése
– workshop, párbeszéd, zökkenőmentes szakmai együttműködés
– az iskolai tehetséggondozó műhelyek tapasztalatcseréje, munkájuk összekapcsolása
– tehetségnap jó gyakorlat bemutatása
– esetmegbeszélés, supervízió,
– nyitott nap. projekt bemutatása

Anyagi fenntarthatóság

A lehetőségek adottak a gyakorláshoz, új ismeret nyújtásához, a képességek kibontakoztatásához. Feladatunk, hogy a lehetőségek tárházát bővítsük (interaktív tábla, digitális tanterem, matematikai oktatóprogramok alkalmankénti használata helyett rendszeres használat).

Folyamatosan figyeljük pályázatokat, melyek segítségével színesíteni tudjuk tevékenységünket, bővíteni tudjuk eszközkészletünket. Szponzorok felkutatásával a logikai matematika területen gondolkodtató-, logikai-, társasjátékok beszerzését kívánjuk biztosítani, hogy szélesítsük módszertani kultúránkat.

Az iskolai alapítványon keresztül hozzá tudunk járulni a tehetségpontos tehetséggondozáshoz szükséges feltételek biztosításához.

Kiemelt területünk a labdás képességek fejlesztése, mely egy országos TÁMOP-os program alapján meghatározott tantervi követelményrendszer mentén működik. Élő szerződésünk van a Testnevelési Egyetemmel, ők biztosítják számunkra a képzéshez szükséges feltételeket. Minden tanévben bemeneteli és kimeneteli méréseket végzünk több területen, ezeket értékeljük és elemezzük, és a tapasztalatainkat beépítjük további munkánkba. Részt veszünk a „Kézilabda az iskolában” programban, melynek már a második ciklusába léptünk. Alsó tagozatosaink több osztállyal részt vesznek a Suli kézilabdás programban, ahol szakedző segítségével végzik feladataikat heti 1 alkalommal.

A tehetségek fejlődése szempontjából fontos maximális támogatást nyújtani a tanulóinknak coaching szemléletű fejlesztő munkánkkal.

Tehetségpont munkaterve 2019/2020

Tehetségpont munkaterve 2020/2021

Minden jog fenntartva 2019 © Copyright - Százhalombattai 1es Számú Általános Iskola